Keten & stompen

Op 6 maart 2023 is bij Uitgeverij Prometheus verschenen:

Paperback, 160 pagina’s
Prijs: € 22,99
ISBN: 978 90 446 5254 3

O v e r h e t b o e k:

‘Sommige vriendschappen groeien geleidelijk, de onze herinner ik me als een die er meteen in volle omvang was,’ schrijft Elmer Schönberger in Keten & stompen over de vele jaren dat hij en Louis Andriessen piano speelden, in gesprek waren, eenentwintigden, whiskey dronken, roddelden, elkaar brieven schreven en elkaars werk becommentarieerden. Aanstichter van de vriendschap was de gemeenschappelijke liefde voor Stravinsky, over wie zij in 1983 de nog altijd toonaangevende monografie Het apollinisch uurwerk schreven. Het begon allemaal kort na de première van De Staat (1976), de compositie die de kiem legde voor Andriessens wereldwijde faam, en eindigde bijna een halve eeuw later met blikken van onverkorte bondgenootschap in het verpleegtehuis waar Andriessen zijn laatste dagen sleet, in de geest verdwaald maar nog altijd onnavolgbaar zichzelf.

Reizen naar Stravinsky, uren met Bach, premières in Amerika, proletarisch winkelen in Zwitserland, composities van Hoketus tot May en van De Tijd tot Agamemnon: leven en werk zijn één in dit intieme verslag van een vriendschap. Keten & stompen, dat een antwoord op een krachtig gevoel van gemis wil zijn, bevat enkele van Schönbergers persoonlijkste pagina’s.

Elmer Schönberger en Louis Andriessen (1996)

https://uitgeverijprometheus.nl/boeken/keten-en-stompen-paperback/

Recensie-exemplaren te bevragen bij Milou Wery: m.wery@pbo.nl

‘Some friendships grow gradually, ours I remember as one that was immediately there in full force,’ Elmer Schönberger writes in Keten & stompen about the many years he and Louis Andriessen played the piano, engaged in conversation, played cards, drank whiskey, gossiped, wrote each other letters and commented on each other’s work. The instigator of the friendship was their shared love of Stravinsky, about whom they wrote the still-leading monograph The Apollonian Clockwork in 1983. It all began shortly after the premiere of De Staat (1976), the composition that sowed the seeds of Andriessen’s worldwide fame, and ended almost half a century later with glimpses of unabridged alliance in the care facility where Andriessen spent his final days, lost in spirit but still inimitably himself.

Trips to Stravinsky, hours with Bach, premieres in America, proletarian shopping in Switzerland, compositions from Hoketus to May and from De Tijd to Agamemnon: life and work are united in this intimate account of a friendship. Keten & stompen is a response to a palpable sense of loss and contains some of Schönberger’s most personal pages.

Buy the book (in Dutch)…